Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej 

im. ks. Władysława Krakowskiego w Handzlówce na rok 2018/2019

Założenia

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w placówce oraz wniosków i spostrzeżeń dzieci i młodzieży, a zwłaszcza członków szkolnego Samorządu Uczniowskiego. 

Cele działania Samorządu Uczniowskiego w szkole

Nadrzędnym celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana poprzez: 

• uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych, 

• organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekuna samorządu

    uczniowskiego lub innych nauczycieli, 

• analizowanie przez uczniów podjętych działań. 

Podstawowe cele działania SU w szkole to:

• znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,

• kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,

• reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,

• zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,

• prezentowanie dobrego imienia szkoły,

• podtrzymywanie tradycji,

• współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,

• dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza

     nią,

•  organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących

     wsparcia,

• prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej

    Samorządu Uczniowskiego.

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

•Reprezentowanie ogółu uczniów.

•Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

•Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

•Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

•Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

•Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji

Zadania do wykonania:

Wrzesień

•Wybory  Samorządu Uczniowskiego

•Ustalenie planu pracy na cały rok po zebraniu propozycji działań od uczniów i nauczycieli.

•Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.

•Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia.

Październik

•Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.

•Aktualizacja gazetki szkolnej oraz strony internetowej.

•Udział w uroczystości Dnia Patrona szkoły.

•Uporządkowanie grobu patrona szkoły.

•Nawiązanie współpracy ze schroniskiem Kundelek w Rzeszowie.

•Koncert rozrywkowej piosenki polskiej.

Listopad

•Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.

•Organizacja dyskoteki andrzejkowej.

•Organizacja akcji „Góra Grosza” na terenie szkoły.

Grudzień.

•Wykonanie kartek  okolicznościowych z okazji świąt Bożego Narodzenia dla pracowników szkoły oraz przedstawicieli organizacji współpracujących z placówką.

•Aktualizacja gazetki szkolnej oraz strony internetowej – życzenia bożonarodzeniowe.

•Uporządkowanie grobu patrona szkoły.

•Koncert piosenki świątecznej.

•Witajcie w naszej bajce.

Styczeń

•Dzień Babci i Dziadka – gazetka.

•Konkurs angielskiej piosenki świątecznej ph. It’s Christmas Time.

•Pomoc w organizacji Dnia Babci i Dziadka

•Podsumowanie akcji „Góra Grosza”.

•Podsumowanie pracy w I półroczu.

Luty

•Organizacja Poczty Walentynkowej.

•Organizacja dyskoteki walentynkowej.

•Światowy Dzień Kota– zbiórka karmy (nie tylko dla kota).

Marzec

•Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.

•Przywitanie Wiosny.

•Zorganizowanie wyjazdu do kina Helios w Rzeszowie.

Kwiecień

•Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.

•„Żarty pod kontrolą” – prima aprilis.

•Szkolny Konkurs „Mam Talent”.

•Uporządkowanie grobu patrona szkoły.

Maj

•26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

•Przeprowadzenie akcji „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Czerwiec

•Dzień Dziecka – dyskoteka.

•Pomoc w organizacji Dnia Mamy i Taty.

•Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.

• Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.

•Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Cały rok:

• Spotkania Samorządu Uczniowskiego.

•Aktualizacja Gazetki Szkolnej.

•Pisanie artykułów do strony internetowej szkoły.

•Udział w uroczystościach szkolnych.

•Współdziałanie z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.

•Praca na rzecz szkoły

•Opieka nad grobem patrona szkoły.

•Tematyczne dni samorządu.

•Szczęśliwy numerkek.