Projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Szanowni Państwo,

 Rada Ministrów w dniu 6 października 2015 r. wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. poz. 1667).
Celem Priorytetu 3 Programu jest m. in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Ważne jest w tym kontekście wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) oraz lektur szkolnych.
Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.
Wniosek dyrektora szkoły został złożony do Wójta Gminy Łańcut 19.11.2015 r. a w kwietniu 2016 r. nasza placówka została zakwalifikowana do realizacji zaplanowanych wcześniej zadań. Dzięki udziałowi w tym projekcie szkoła uzyska 4000 zł wsparcia finansowego na zakup książek przy wkładzie własnym wynoszącym 800 zł. Cieszymy się, że realizowany projekt pozwoli doposażyć naszą szkolna bibliotekę w ciekawe tytuły, a wykonywanie zaplanowanych zadań przekona uczniów, że wato czytać książki. Bo jak mawiał Umberto Eco „Kto czyta książki – żyje podwójnie”.