Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Łańcut” realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – w Szkole Podstawowej im. ks. Władysława Krakowskiego w Handzlówce

 

 

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Łańcut” realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  – w Szkole Podstawowej im. ks. Władysława Krakowskiego w Handzlówce


W roku szkolnym 20012/2013 w naszej szkole jest realizowany projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Łańcut”. Celem  odbywających się dwa razy w tygodniu zajęć dodatkowych jest wspieranie indywidualizacji procesu dydaktycznego uczniów klas I-III zgodnie z ich rozpoznanymi potrzebami. Nauczyciele prowadzą zajęcia w ramach tzw. godzin „kartowych”.


Do realizacji wybrano dwie grupy zadań:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych  ryzykiem dysleksji.
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

W ramach projektu, zgodnie z jego założeniami, doposażono bazę dydaktyczną szkoły. Otrzymaliśmy materiały dydaktyczne (specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania dysfunkcji rozwojowych, tablicę interaktywną WIT),  które w znaczący sposób podniosą jakość indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem. Szczególnie przydatne okazały się pomoce  takie jak np.: gry logiczne, zeszyty ćwiczeń rozwijających umiejętności
 z zakresu pisania, czytania, liczenia, układanki logiczne.
Wykorzystywane przez nas pomoce pomagają uczniom ze specyficznymi trudnościami
w czytaniu i pisaniu usprawnić analizę i syntezę wzrokową, stymulują ich rozwój psychoruchowy, sprawności grafomotoryczne i manualne, doskonalą umiejętności analizy
 i syntezy wzrokowo-słuchowej.
Dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych szczególnie przydatne okazały się pomoce, które rozwijają wyobraźnię przestrzenną i kompetencje matematyczno-logiczne; pomagają w nauce liczenia poprzez przejście z etapu myślenia konkretno-obrazowego do myślenia abstrakcyjnego.
 Dzięki pomocom dydaktycznym uczniowie mogą w atrakcyjny i twórczy  sposób doskonalić posiadane umiejętności, wyrównywać deficyty rozwojowe i  rozszerzać zainteresowania. Stopniowanie trudności, indywidualizacja tempa pracy i poleceń sprawiają, że dzieci odczuwają radość z prawidłowo wykonywanych ćwiczeń. Osiągane sukcesy motywują je do podejmowania trudniejszych zadań.  Nauka przestaje być dla nich przykrą koniecznością,
a staje się intelektualną przygodą.