Wyrównujemy szanse

W naszej szkole jest realizowany projekt „Indywidualizacja procesu i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który ma na celu  wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.